Kursy

Kurs pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodu

Cele kształcenia:

Przygotowanie pracodawców, pracowników oraz osób prowadzących zajęcia z uczniami do realizacji zadań dydaktycznych i wychowawczych związanych z realizacją praktycznej nauki zawodu dla uczniów i młodocianych pracowników.

Wymagania wstępne dla uczestników:

Uczestnikami kursu mogą być osoby spełniające następujące wymogi kwalifikacyjne:

1) co najmniej mistrza w zawodzie, którego będą nauczać, lub w zawodzie wchodzącym w zakres zawodu, którego będą nauczać,

2) uczestnicy kursu niemający tytułu mistrza w zawodzie: - świadectwo dojrzałości technikum lub szkoły równorzędnej albo świadectwo ukończenia
szkoły policealnej lub dyplom ukończenia szkoły pomaturalnej lub policealnej i tytuł zawodowy w zawodzie pokrewnym do zawodu, którego będą nauczać, oraz co najmniej trzyletni staż pracy w zawodzie, którego będą nauczać, lub - świadectwo dojrzałości liceum zawodowego i tytuł robotnika wykwalifikowanego lub równorzędny w zawodzie, którego będą nauczać, oraz co najmniej czteroletni staż pracy w tym zawodzie nabyty po uzyskaniu tytułu zawodowego, lub - świadectwo dojrzałości liceum ogólnokształcącego, liceum technicznego, technikum kształcącego w innym zawodzie niż ten, którego będą nauczać, lub średniego studium zawodowego i tytuł robotnika wykwalifikowanego lub równorzędny w zawodzie, którego będą nauczać, oraz co najmniej sześcioletni staż pracy w tym zawodzie nabyty po uzyskaniu tytułu zawodowego, lub - dyplom ukończenia studiów wyższych na kierunku ( specjalności ) odpowiednim dla zawodu, którego będą nauczać, oraz co najmniej trzyletni staż pracy w tym zawodzie nabyty po uzyskaniu dyplomu lub dyplom ukończenia studiów wyższych na innym kierunku ( specjalności ) oraz co najmniej sześcioletni staż pracy w zawodzie, którego będą nauczać.

Plan nauczania

Zakłada się, iż ze względu na realizację celów kształcenia, blok zajęć edukacyjnych z zakresu metodyki oraz zajęcia warsztatowe obejmować będą 60% wszystkich godzin kursu.

Zajęcia prowadzone będą metodą wykładu z elementami dyskusji. Tematy dotyczące analizy i przygotowania dokumentacji dydaktycznej realizowane będą w formie ćwiczeń.

Praktyka metodyczna prowadzona będzie na terenie zakładów pracy i warsztatów rzemieślniczych, w których zatrudnieni są uczestnicy kursu. Słuchacze samodzielnie przygotowują scenariusze zajęć oraz przeprowadzają zajęcia dydaktyczne obserwowane przez pozostałych uczestników kursu.

TREŚCI KSZTAŁCENIA:

1) Podstawy prawne i warunki kształcenia w zakładzie pracy.

2) Wybrane zagadnienia z psychologii, pedagogiki i dydaktyki kształcenia zawodowego.

3) Podstawowe problemy organizacji i zarządzania w praktyce zakładu pracy.

4) Założenia dydaktyczno - organizacyjne i wychowawczo - opiekuńcze kształcenia praktycznego.

5) Realizacja programu praktycznej nauki zawodu w określonym zawodzie.

6) Wykorzystanie komputera i techniki audio w zakładzie pracy.

7) Praca samokształceniowa instruktora praktycznej nauki zawodu.

8) Praktyka metodyczna.

Czas trwania i sposób organizacji kursu:

Zajęcia trwają co najmniej 80 godzin z czego 70 godzin to godziny zajęć z psychologii, pedagogiki i metodyki oraz 10 godzin praktyki metodycznej.

Kurs kończy się egzaminem przeprowadzanym przez Komisję powołaną przez organizatora kursu, w oparciu o stosowną dokumentację.

Każdy uczestnik kursu otrzymuje zaświadczenie ukończenia kursu kwalifikacyjnego według obowiązującego wzoru, określonego przez Załącznik nr 1 w/w rozporządzenia MEiN z dnia 3 lutego 2006r.

Koszt kursu: 650 zł.

Wychowawca obozów i kolonii

Dla kogo Kurs dla osób nie będących nauczycielami, a pragnących pracować z dziećmi i młodzieżą na koloniach i obozach.

Cel: Nabycie uprawnień do pełnienia funkcji opiekuna grupy kolonijnej i obozowej.

Program kursu:

-Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży

-Organizacja zajęć w placówce wypoczynku

-Planowanie pracy wychowawczo-opiekuńczej

-Obowiązki wychowawcy grupy

-Wychowanie fizyczne i sport w placówce wypoczynku

-Turystyka i krajoznawstwo

-Zajęcia kulturalno-oświatowe

-Zajęcia praktyczno-techniczne

-Prace społecznie użyteczne

-Bezpieczeństwo życia i zdrowia uczestników placówek wypoczynku

Czas: 36 godzin

Absolwenci otrzymują Zaświadczenie o Ukończeniu Kursu Wychowawcy Kolonijnego, które upoważnia do podjęcia pracy jako kadra na dowolnych obozach i koloniach.

Kierownik placówki wypoczynku

Dla kogo: nauczyciele różnych przedmiotów, członkowie rad pedagogicznych wszystkich typów szkół, instruktorzy harcerscy, ponadto wszyscy spełniający wymagania.

Cel:

-nabycie umiejętność planowania i organizowania pracy na stanowisku kierownika placówki wypoczynku dzieci i młodzieży. - nadanie absolwentom kwalifikacji kierownika placówek wypoczynku dla dzieci i młodzieży, zgodnie z Rozporządzeniem MEN z dn. 21 stycznia 1997 r.

Warunkiem przyjęcia: - wykształcenie min. średnie - 3 letni staż pracy dydaktyczno-wychowawczej lub opiekuńczo-wychowawczej

Program kursu: - planowanie pracy w placówce wypoczynku, - organizacja pracy w placówce wypoczynku, - bezpieczeństwo życia i zdrowia uczestników placówek wypoczynku, obowiązujące przepisy, - organizacja pracy kierownika z personelem pedagogicznym i administracyjno-obsługowym, - prowadzenie dokumentacji placówek wypoczynku.

Czas: 10 godzin

Absolwenci otrzymują zaświadczenie o ukończeniu kursu uprawniające do podjęcia pracy w charakterze kierownika placówki wypoczynku dzieci i młodzieży.

Kierownik wycieczek szkolnych

Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 8 listopada 2001 r w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki (Dz. U. z dnia 26 listopada 2001 r.)

Czas: 10 godzin

Program kursu:

-Przepisy prawne normujące organizowanie turystyki i krajoznawstwa w szkole

-Organizacja wycieczek, imprez krajoznawczych i obozów wędrownych.

-Projektowanie programu wycieczki i obozu wędrownego.

-Bezpieczeństwo i higiena na wycieczkach szkolnych i obozach wędrownych.

-Dokumentacja wycieczki i obozu wędrownego.

Kurs kończy się wydaniem zaświadczenia o ukończeniu kursu potwierdzającym uzyskanie kwalifikacji kierownika wycieczek szkolnych.

Szkolenie rozpocznie się po zebraniu grupy

NASI PARTNERZY